Vers versneden
gekoeld bij u
thuis geleverd.

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van Gustor Meat Boutique,  eigendom van firma  Hendrik Debouver, Zouterweg 9, 8670 Oostduinkerke ondernemingsnummer BE 0683 237 019 (hierna ook te noemen 'wij').
 2. Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.
 3. Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent of wanneer U, na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de website www.gustor.be. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, op te zeggen.

§ 2 Contractopzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De afbeeldingen van vers vlees zijn genomen van een welbepaald individueel dier. Het spreekt vanzelf dat het vlees van andere individuele dieren iets kan afwijken van de getoonde afbeelding. Dit beschouwen we als absoluut normaal.
 2. Een geldig koopcontract tussen Gustor Meat Boutiuque en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door Gustor Meat Boutique als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door Gustor Meat Boutique beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Gustor Meat Boutique kan deze offerte aannemen door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Gustor Meat Boutique op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. 
 3. Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in de Benelux en Duitsland en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
 4. De inhoud van deze website, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.

§ 3 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers, overeenkomst kosten terugzending

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht geldt echter niet voor bederfbare goederen die met instemming van de consument geleverd worden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen.

§ 4 Verzending; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico.

 1. Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 100% van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.
 2. Wij bezorgen overal in de Benelux en Duitsland (mits enkele uitzonderingen). Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd. Deze zal een code bevatten die slechts éénmalig door de begunstigde kan gebruikt worden.  Gustor Meat Boutique is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van deze code door derde personen. De begunstigde van deze code dient er dus discreet mee om te gaan en derden niet de mogelijkheid bieden deze code te vernemen.
 3. Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount , of bij Uw bestelling op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. 
 4. U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren. De verantwoordelijkheid van  Gustor Meat Boutique inzake wettelijke bewaartemperatuur en bijgevolg ook de versheid van de goederen stopt op het moment van de eerste aanbieding.
 6. Indien tevens de levering bij de buren niet lukt zal de transporteur de goederen terug meenemen en een dag later terug aanbieden. Zoals gezegd is Gustor Meat Boutique niet meer verantwoordelijk voor de bewaartemperatuur maar men mag er redelijkerwijs van uitgaan dat de goederen veilig consumeerbaar zijn, echter minder geschikt om langere tijd te bewaren.
 7. Het vlees is speciaal verpakt in  islotatieverpakking voor transport. In de verpakking worden koelelementen toegevoegd zodat het vlees uitstekend gekoeld is tijdens transport. Door deze speciaal ontwikkelde koelverpakkingen heeft het pakket geen gekoeld transport nodig. Wij versturen het vlees gevacumeerd. Daardoor is de hygiene en veiligheid tijdens transport gewaarborgd. De combinatie isolatie en koeling zorgt ervoor dat het vlees in uitstekende conditie blijft tijdens verzending.

§ 5 Prijzen ; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding, gewichtsgarantie

 1. Prijzen zijn inclusief BTW. 
 2. De vorderingen van Gustor Meat Boutique  zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.
 3. Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.
 4. U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft. 
 5. Alle meegedeelde gewichten op de website van  Gustor Meat Boutique zijn circagewichten die een betaling op voorhand dienen mogelijk te maken. Gustor Meat Boutique garandeert echter dat het effectieve gewicht nooit minder dan 95% van het circagewicht zal bedragen. Indien het reële gewicht meer dan het circagewicht blijkt, dan hoeft de klant NIET  bij te betalen. Het TOTALE gewicht van Uw bestelling wordt  nagewogen. Indien dit gewicht minder zou bedragen dan 95% van het aangekondigde circagewicht voorziet  Gustor Meat Boutique een cash terugbetaling die de besteller zal terugvinden in de geleverde verpakking. De berekening zal als volgt gebeuren:
                (aangekondigd circagewicht – reëel gewicht) X de gemiddelde kiloprijs van de gekochte goederen.) = cash terugbetaling

§ 6 Privacybeleid

 1. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.
 2. De persoonlijke gegevens en informatie worden behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

§ 7 Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de  consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil is de rechtbank van Veurne  bevoegd..
 2. Er zijn geen aanvullende voorwaarden.
 3. Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Gustor Meat Boutique
zouterweg 9
8670 Oostduinkerke
E–mail:  

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen, ongeopend en onbeschadigd,  onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Aanvullende informatie

Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten m.b.t. levering van producten die op grond van hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven . Dit betreft in het bijzonder bederfelijke levensmiddelen (zoals alle verse vleesproducten die Gustor Meat Boutique levert).

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________
Naam/Namen consument(en) ____________________
Adres consument(en) ____________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________
Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.